Aktuelt

 • Hvilke restriksjoner er det ved vannkildene til Glitrevannverket?

  Alle er velkommen ut i skog og mark! Allemannsretten gjelder for alle som vil gå, sykle, ri, gå på ski eller på annen måte ferdes ikke motorisert i nedbørfeltet. Alt opphold på (båt/kano ol) eller i (bade) vannene er forbudt. Jakt og fiske er tillat etter gjeldene regler. Organisert

  Les mer
 • Hvem er grunneier i nedbørfeltet?

  Det er flere grunneiere, men Statskog SF er den størst grunneieren ved Glitrevannet. Ved Røysjø er det flere grunneiere. Glitrevannverket er i dialog med grunneierne og setter stor pris på deres samarbeid for å verne om

  Les mer
 • Er beitedyr en forurensningskilde?

    Flere lurer på hvorfor beitedyr kan gå nede i vannkanten mens det er restriksjoner på menneskelig aktivitet i nedbørfeltet til Glitrevannet. Ut i fra et drikkevannsfaglig perspektiv hadde det vært det beste om beitedyrene holdt seg minst 100 meter fra vannet. Ut fra nær sagt alle andre

  Les mer
 • Er det lov til å bruke kano, gummibåt eller annen type båt på vannene i nedbørfeltet?  

  All menneskelig aktivitet på vannene medfører en fare for forurensning. Vi har derfor følgende klausuleringer Glitre: Det er forbudt å bruke båt, kano og alle lignende farkoster på Glitre. I vannene i nedbørfeltet er det lov å bruke kano men ikke organisert aktivitet. Røysjø: Det er

  Les mer
 • Er det lov å bruke motorbåt på vannene nedbørfeltet?

  All allmenn motorisert ferdsel på vannene i nedbørfeltet er forbudt, gjelder også med kjøretøy på

  Les mer
 • Er det lov å gå på ski i nedbørfeltet?

  Ja, du kan gjerne gå på ski. Det er ikke tilrådelig å krysse Glitrevannet og Røysjø siden isen kan ha ujevn tykkelse etter som vi regulerer vannet opp og ned. Det er ikke tillatt med organisert

  Les mer
 • Er det lov å sykle i nedbørfeltet?

  Ja, syklister er velkommen inn på skogsbilveiene. Vi ber om at alle som ferdes på sykkel i nedbørfeltet tar hensyn til og viser aktsomhet for vern av vannkilden. Organisert sykling og sykkelritt er derimot forbudt. I Finnemarka er Glitrevannverket med på et skiltsamarbeid som skal gjøre det

  Les mer
 • Er det lov å ri i nedbørfeltet?

  Ja, det er lov å ri i nedbørfeltet. Organisert ridning og tilrettelegging for slik aktivitet er ikke tillatt.

  Les mer
 • Er det lov å slå leir i nedbørfeltet?  

  Glitrevannet: Ja du kan slå opp leir så lenge du holder deg minst 100 meter fra selve Glitrevannet. Vi ber om at alle som telter i nedbørfeltet tar hensyn til og viser aktsomhet for vern av vannkilden. Røysø: Nei all leirslaging og telting  i nedbørfeltet

  Les mer
 • Er det lov å bade i nedbørfeltet?

  All bading er forbudt i Glitrevannet. I de andre vannene i nedbørfeltet er det lov å bade, men forbudt med badeflåter og tilrettelegging for bading. Røysjø: all bading er forbudt i alle vann og bekker i nedbørfeltet, unntak Veslevann

  Les mer
 • Er det lov å jakte i nedbørfeltet?

  Det er ikke innført spesielle innskrenkninger på jaktutøvelse, viltpleie, viltoppsyn utover gjeldene lover og forskrifter. Vi ber om at jegere tar hensyn til og viser aktsomhet for vern av vannkilden. Se for øvrig inatur.no  for

  Les mer
 • Er det lov å fiske i nedbørfeltet?

  Fritidsfiske med stang og håndsnøre er tillatt med gjeldene fiskekort og iht gjeldene lover. Død fisk og fiskeslo skal ikke kastes i nedbørfeltet (Røysjø). Vi ber om at fiskere tar hensyn til og viser aktsomhet for vern av vannkilden. Fiskekort kan kjøpes på Inatur.no  Glitrevannverket har

  Les mer
 • Er det lov å kjøre på skogsbilveiene i nedbørfeltet?

  Alle veiene inn til nedbørfeltene skal ha løst bom og skal ikke trafikkeres med motorkjøretøy av allmennheten. Røysjø: Alle veier inn til nedbørfeltet skal ha løst bom. Allmennhetens bruk av motorisert kjøretøy i nedbørfeltet er

  Les mer
 • Hvor er nedbørfeltet til Røysjø?

  For kart over nedbørfeltet. Følgende vann inngår i nedbørfeltet: Røysjø, Nordre og Søndre Øksnevann, Tørrfløt, Nordre og Midtre Svanevann. Langevann og Veslevann blir ikke brukt i vannforsyningen lenger, og det vurderes å lempe på restriksjonene for disse vannene. Begrensninger som

  Les mer
 • Hvor er nedbørfeltet til Glitre?

  For kart over nedbørfeltet. Begrensninger som gjelder i nedbørfeltet er laget for å sikre deg og fremtidige generasjoner trygt og godt vann, og følger «føre var» prinsippet. Forskriften omfatter både nedbørfelt til Glitrevannet og tilleggsfeltet Rotua.   Forskrift om forbud mot

  Les mer
 • Hva er en vannkilde?

  Når vi i vannbransjen snakker om vannkilde mener vi en kilde der vi tar ut råvann som via et vannbehandlingsanlegg distribueres ut på nettet som rent vann. Råvann er vann som ikke har gjennomgått vannbehandling. Vi skiller mellom 2 type vannkilder; overflatevann og grunnvann. Alle

  Les mer
 • Hva er et nedbørfelt?

  Et nedbørfelt (også kalt nedbørsfelt, avløpsfelt, tilsigsfelt, nedslagsfelt og vanntilførselsfelt) er hele landarealet som bidrar med vann til en vannkilde. All nedbøren som faller i et nedbørfelt vil altså ende opp i denne

  Les mer